Overige informatie

Overige informatie

Geneeskundige verklaring

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ opgesteld.
U kunt dit ‘weigeringsbriefje’ aanvragen bij de assistente.

Wet op privacy

Als patiënt heeft u recht op duidelijke informatie.
Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden met al uw gegevens. Bijvoorbeeld over uw ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende zorgverleners.
Zorgverleners moeten zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens . Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt hier toezicht op.

Kinderen onder de 12 jaar mogen geen eigen beslissing nemen over een behandeling. De arts informeert dan de wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn meestal de ouders/verzorgers, een gemachtigde of een mentor. Vanaf 12 krijgen zowel patiënt als ouders/verzorgers informatie over behandeling. Vanaf 16 jaar krijgen patiënten de informatie van de arts zelf.
Personen boven de 16 jaar dienen zelf te bellen voor een afspraak en alle andere zaken i.v.m. de wet op de privacy. Tevens is dit om de aard van de klachten beter in te schatten.

Medische informatie

NHG- Patientenfolders

De patiëntenfolders bevatten algemene informatie over veel voorkomende klachten en wat men daar zelf aan kan doen. De folders, ook aanwezig in de praktijk, staan online op de website van het NHG.
Kies in het linkermenu voor Patiëntenvoorlichting, daarna Patiëntenfolders en kies vervolgens voor een specifieke klacht.

NHG- Patientenbrieven

De patiëntenbrieven geven uitgebreide informatie over een groot aantal ziektes en de behandeling daarvan. Deze teksten zijn geschreven voor patiënten bij wie de desbetreffende ziekte is vastgesteld. De informatie dient niet als vervanging van een consult door de huisarts.

Overig

Apotheek.nl : Op deze website vindt u alle informatie over medicijnen.
Ziekenhuis.nl : Op deze site vind u veel informatie over allerlei ziektebeelden, een medicijngids en een medisch woordenboek
Ggdgezondheidsinfo.nl : Informatie van de GGD over diverse klachten en aandoeningen.
Operatieinfo.nl : Uitleg over verschillende operaties.
Erfocentrum.nl : Informatie over erfelijke ziekten.
Mijnzorgpagina.nl: info over diabetes,hart-en vaatziekten en nieraandoeningen
Thuisarts.nl: een website met informatie over ziektes en aandoeningen van het Nederlands Huisartsengenootschap